Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Digitale kartdata

Mesterkart er forhandlar av alle digitale kartdata frå Statens kartverk og Geovekst. Nedanfor finn du meir informasjon av dei mest brukte av desse. Ta kontakt om du ønskjer å kjøpe, eller om du har spørsmå.

 

N50 Kartdata

N50 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 25 000 til 1 : 100 000, og er dei mest detaljerte av Statens kartverk sine landsdekkande databasar. Desse kartdata blir blant anna brukt til topografisk huvudkartserie Norge 1 : 50 000 (M711), til temakart, turkart, jakt- og fiskekart. N50 Kartdata bli også brukt til geografisk analyse og generering av digitale terrengmodellar.

MEIR INFORMASJON

   

N250 Kartdata

N250 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 100 000 til 1 : 350 000. Er for eksempel godt egna til oversiktskart og fylkeskart. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

MEIR INFORMASJON

   

N500 Kartdata

N500 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 350 000 til 1 : 750 000. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

MEIR INFORMASJON

   

N1000 Kartdata

N1000 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 750 000 til 1 : 1 500 000. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

MEIR INFORMASJON

   

N2000 Kartdata

N2000 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 1 500 000 til 1 : 3 000 000. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

MEIR INFORMASJON

   
Vbase (med og utan gatenamn)

Senterlinje for alle køyrbare vegar lenger enn 50 meter. Blir brukt til transportplanlegging, transportopti-malisering, samfunnsplanlegging, elektronisk adresse-kart, bilnavigasjon, vegovervaking og vegvedlikehald.

MEIR INFORMASJON

   
Administrative grenser

Grunnkretsar, delområde, kommunar, fylke og riks-grense. Blir brukt til marknadsføring, lokalisering av verksemder, kommunal planlegging og presentasjon av statistikk og analyser. Data blir ajourholdt årlig, og ny versjon blir tilgjengeleg to gonger for kvart kalenderår.

MEIR INFORMASJON

   
N50 Raster

N50 Raster er bildefiler (TIFF-format) av papirkartserien Norge 1 : 50 000 (M711), og blir dermed ein digital versjon av desse papirkarta, med unntak av at N50 Raster ikkje inneheld djupneinformasjon (bathymetri).

N50 Raster er ikkje lagdelt, og kan ikkje redigerast, men filene er georefererte, og kan lett brukast saman med andre kartdata, for eksempel som bakgrunnskart.

MEIR INFORMASJON

   
N250 Raster

N250 Raster er bildefiler (TIFF-format) med ein detaljeringsgrad som papirkart i målestokk 1 : 250 000.

N250 Raster er ikkje lagdelt, og kan ikkje redigerast, men filene er georefererte, og kan lett brukast saman med andre kartdata, for eksempel som bakgrunnskart.

MEIR INFORMASJON

   
   
   
   

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067