Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative
       grenser

     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Administrative grenser

Grunnkretsar, delområde, kommunar, fylke og riks-grense. Blir brukt til marknadsføring, lokalisering av verksemder, kommunal planlegging og presentasjon av statistikk og analyser. Data blir ajourholdt årlig, og ny versjon blir tilgjengeleg to gonger for kvart kalenderår.

Grunnkretsar inneheld koplingsnøkkel til Statistisk sentralbyra sine statistiske databasar.

 

   
  Innhald
Grunnkretsar
Delområde (fleire grunnkretsar identifisert med eigenskap)
Kommunar
Fylke
Riksgrense
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet - samla
Heile landet - fylkesvis
Fylke - samla
Fylke - kommunevis
Kommune
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84),
lokal sone eller sone 33
  Filformat: Shape
SOSI
 
  Ajourhald
To gonger kvart år.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk har opphavsretten til produktet     Administrative grenser.
  Administrative grenser © Statens kartverk
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067