Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

N250 Kartdata

N250 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 100 000 til 1 : 350 000. Er for eksempel godt egna til oversiktskart og fylkeskart. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

 

   
  Innhald
Høgde
Vatn
Markslag
Bygg og anlegg
Samferdsle
Administrative grenser
Stadnamn
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet - fylkesvis
Heile landet - kommunevis
Fylke - samla
Fylke - kommunevis
Kommune
Fritt valgt rektangulært område
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84),
lokal sone eller sone 33
  Filformat: ArcInfo export
Shape
SOSI
  Rutenett (grid): 5 x 5 km
Utan rutenett
 
  Ajourhald
Årleg, ny versjon blir tilgjengeleg kvart kalenderår.
 
  Produktark
Last ned PDF-fil.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk har opphavsretten til produktet     N250 Kartdata.
  N250 Kartdata © Statens kartverk
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067