Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

VBASE

Senterlinje for alle køyrbare vegar lenger enn 50 meter. Blir brukt til transportplanlegging, transportopti-malisering, samfunnsplanlegging, elektronisk adresse-kart, bilnavigasjon, vegovervaking og vegvedlikehald.

VBASE finst i to versjonar:
Versjon A med koplingsnøklar til GAB og Veg-direktoratet sin vegdatabank (VDB). Versjon B med gatenamn frå GAB og koplingsnøkkel til Vegdirektoratet sin vegdatabank (VDB).

   
  Innhald
Europaveg
Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
Gang- og sykkelveg (ikkje for alle kommunar)
   
  Attributt
Bru
Tunnel
Vegoverbygg
Planovergang
Veg under veg eller jernbane
Låst bom
Ferjekai
Fysisk sperring
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet - fylkesvis
Heile landet - kommunevis
Fylke - samla
Fylke - kommunevis
Kommune
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84),
lokal sone eller sone 33
  Filformat: SOSI
  Filstruktur: Ei fil for kvart tema
 
  Ajourhald
Årleg, ny versjon blir tilgjengeleg kvart kalenderår.
 
  Produktark
Last ned PDF-fil.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk og Statens vegvesen har opphavsretten til produktet VBASE.
  VBASE © Statens kartverk og Statens vegvesen
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067