Mesterkart

 

Produkt
  Turkart
     Fordelar med turkart
     Produksjonsløype

  Temakart
  Topografiske kart
  Kart til forskning
  Fjellskygge

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Fordelar med turkart framføre Norge 1 : 50 000 (M711-serien)

Alternativet til turkart er Statens kartverk sin hovudkartserie Norge 1 : 50 000 (M711-serien). Fordelen med turkart framføre denne kartserien er:

Turkart og Norge 1 : 50 000

Turkart på 100 x 70 cm samanlikna med kartbladinndelinga
til Norge 1 : 50 000

Større område
Eit turkart dekker eit større område. Papirformatet kan vere opp til 100 x 70 cm (dei kan lagast større, men då blir trykkekostnaden stor). Trekker vi i frå marg og det som går med til tittel og teiknforklaring, vil eit turkart i målestokk 1 : 50 000 dekke eit område på omlag 1500 km2. Til samanlikning dekker eit kartblad i Norge 1 : 50 000-serien frå 548 til 723 km2. Turgåarane kan derfor i mange høve klare seg med eitt kart, i staden for fleire kartblad frå Norge 1 : 50 000-serien. Eitt stort kartblad gjev også betre oversikt, og gjer orientering med kart og kompass enklare (har du prøvd å ta ut kompasskurs til eit punkt på nabokartbladet medan det bles kuling?).

Fritt valgt område
Eit turkart kan dekke eit fritt valgt område, som blir bestemt av oppdragsgjevar. Kartblada i Norge 1 : 50 000 har ei fast inndeling. Kvart kartblad er 23 - 36 lengdeminutt i aust-vest retning (20 - 26 km), og 15 breiddeminutt (23 km) i nord-sør retning. Det er slett ikkje alltid denne inndelinga stemmer med det som er eit naturleg turområde.

Betre stinett
Stinettet som er i kartserien Norge 1 : 50 000 er ikkje fullstendig. Det finst mange stiar rundt om kring i landet som ikkje er med på desse karta. På eit turkart kan alle stiane i det aktuelle området takast med, eventuelt med ei oppdatert symbolbruk som merka eller umerka sti.

Fleire tema
Følgjande ”turkarttema” er ikkje med i Norge 1 : 50 000-serien:

Alle eller nokre av desse tema kan sjølvsagt takast med på eit turkart. I tillegg finst det ei meng andre tema som også kan takast med (og som heller ikkje er med i Norge 1 : 50 000-serien).

Valfri målestokk
Nokre område kan med fordel ha ein meir detaljert målestokk enn 1 : 50 000. Eit turkart kan gjerne lagast i 1 : 25 000 om det er ein meir passande målestokk. I nokre tilfelle er det ønskjeleg med mindre målestokk (som 1 : 60 000) for å få det aktuelle turområdet inn på eitt kartblad.

Oppdatert kart
Dei eldste kartblada i Norge 1 : 50 000-serien er 20 år gamle. Sjølv om landskapet stort sett er det same, kan det ha skjedd mykje med stiar, løyper og turtilbod i eit området sidan den tid. Nye namnevedtak kan også ha ført til endra skrivemåte for stadnamn. Produksjonstida på eit turkart kan vere nede i to - tre månader.

Informasjon om turområdet
Påbaksida av turkartet kan det trykkast informasjon om turområdet. Dette kan vere lokalhistorie, ruteskildringar, oversikt over hyttene i området, sal av fiskekort, osv. Slik informasjon finst ikkje på karta i Norge 1 : 50 000-serien.      TILBAKE TIL TURKART

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067