Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
     Turkart
     Temakart
     Topografiske kart
     Kart til forskning
     Fjellskygge

  Digitale kartdata

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Kartproduksjon

Mesterkart produserer kart på oppdrag for ulike kundar, anten det er snakk om eitt eksemplar eller mange tusen. Karta blir utforma etter kundane sine ønskjer, både når det gjeld geografisk område, målestokk og innhald. Mesterkart tek seg av kartografisk utforming og utskrift eller trykking.


Fleire karteksempel i skrytealbumen.


Kundane
kan vere fylke, kommunar, andre offentlege etatar, turlag, reiselivsorganisasjonar, forskarar, privat næringsliv, eller alle andre som har behov for eit nytt eller oppdatert kart.

Mesterkart tek oppdrag frå heile landet. Det er sjølvsagt hyggeleg å møte kundane, men dei aller fleste kartoppdrag kan utførast med å ha kontakt over telefon og med e-post. Detaljerte utsnitt av kart kan lett sendast med e-post, og har synt seg å vere ein effektiv måte å kommunisere på.

Felles for alle kart frå Mesterkart er førsteklasses kartografi. Kartografien som Mesterkart tilbyr har fått fleire nasjonale og internasjonale prisar.

       

Mesterkart utnyttar moglegheitene som ligg i bruk av digitale kartdata i kombinasjon med avansert programvare for kartframstilling. Dette gjev ei moderne og effektiv framstilling av kart. Karta blir utforma ved hjelp av programmet ArcGIS 10.0.

Sidan Mesterkart er forhandlar av kartdata frå Statens kartverk, er de som kunde alltid sikra oppdaterte kartdata. Har de eigne kartdata eller andre georefererte data som de ønskjer å bruke, kan desse lett inngå i eit produkt saman med kartdata frå Statens kartverk.Kart frå Mesterkart kan leverast på tre måtar:

   
         
Trykte kart
 
  Utskrift
frå storformatskrivar.

Betre kvalitet enn trykte kart.
  PDF-filer
eller andre filformat. For kart som skal trykkast i bøker, tidsskrift og rapportar.

 

Kva kostar det? Prisen for å produsere eit kart varierer svært mykje, så det er uråd å operere med ei prisliste. Følgjande faktorar påverkar prisen (meir detaljert informasjon på eiga side):


Meir om ulike produkt. Nedanfor finn du peikarar til sider med meir informasjon om ulike produkt Mesterkart har erfaring med. Finn du ikkje det du er ute etter der, så ta gjerne kontakt likevel.

Turkart

Detaljerte topografiske kart der symbol for ulike  friluftsaktivitetar er framheva. Målestokken er vanlegvis 1 : 50 000, men 1 : 25 000, 1 : 60 000 og 1 : 75 000 er også brukt.

 

   
Temakart

Temakart er kart som framhevar eitt bestemt tema. Temaet som skal framhevast blir normalt lagt på eit bakgrunnskart.

 

   
Topografiske kart

Topografiske kart er den tradisjonelle forma for kart. Her er ikkje noko spesielt tema framheva. Kartet skal gje ei balansert framstilling av landskapet med menneskeskapte inngrep. Stadnamn høyrer sjølvsagt også med. 

 

   
Kart til forskning

Analyse og presentasjon av måledata til ulike forskningsføremål.

 

   
Fjellskygge

Valfri bakgrunn til alle kart frå Mesterkart. Framhevar landskapet på ein fin måte.

 

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067